13 พ.ย.
2013

โทษทัณฑ์ ระดับการลงทัณฑ์ ของข้าราชการตำรวจ

โทษทัณฑ์ ระดับการลงทัณฑ์ ของข้าราชการตำรวจ

โทษทางวินัย ซึ่งข้าราชการตำรวจจะต้องถูกลงทัณฑ์ มี 7 สถานดังต่อไปนี้

1. ภาคทัณฑ์

2. ทัณฑกรรม

3. กักยาม

4. กักขัง

5. ตัดเงินเดือน

6. ปลดออก

7. ไล่ออก

ส่วนระดับการลงทัณฑ์(โทษ) ข้าราชการตำรวจ ยกตัวอย่างเช่น

1. ทุจริตต่อหน้าที่  ( ไล่ออก )

2. ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกัน เกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร

3. ขาดราชการ

3.1 ขาดราชการ 1-2 วัน ( กักขัง 3 วัน )

3.2 ขาดราชการ 3-5 วัน ( กักขัง 7 วัน )

3.3 ขาดราชการ 6-9 วัน ( กักขัง 15 วัน )

3.4 ขาดราชการ 10-15 วัน ( กักขัง 30 วัน )

4. ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่หรือ ข่มเหงประชาชน ผู้มาติดต่อราชการหรือ ซ้อมผู้ต้องหา ( ปลดออกหรือไล่ออกแล้วแต่กรณี )

5. เป็นผู้บังคับบัญชาช่วยเหลือหรือปกปิดในความผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งผู้ใต้ับังคับบัญชาได้ก่อขึ้นเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพ้นผิดหรือผ่อนหนักเป็นเบาด้วยประการใดๆ ( ปลดออก )

-ถ้าเป็นการปกปิดความผิดวินัยไม่ร้ายแรง( ภาคทัณฑ์หรือกักยาม)

…………… เป็นต้น

So, what do you think?

You must be logged in to post a comment.