Tag Archives: เด็กกับสุรา

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ในหัวข้อนี้จะขอพูดเกี่ยวกับ การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การจำหน่ายแอลกอฮอล์ การบริโภคแอลกอฮอล์ฯ เป็นต้นครับ สุรา เหล้า หรือแอลกอฮอล์ เป็นสิ่งที่ควบคู่กับคนไทย หรือวัฒนธรรมไทย แต่ปัจจุบัน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในประเพณีต่างๆ เริ่มผิดแผกแปลกไป หากไม่มีการควบคุม ก็จะเกิดผลเสียต่อสังคมส่วนรวม  ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ และทรัพย์สิน.. หัวข้อนี้ จึงขอนำเสนอแนวทางการควบคุม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ข้อกฎหมายที่สำคัญ ขั้นตอนการเฝ้าระวังการฝ่าฝืนกฎหมาย และขั้นตอนการดำเนินคดี ส่งผลให้การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ นี้ ผู้บังคับใช้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน มีการดำเนินการที่เป็นระบบ … Continue reading

Posted in ตำรวจ | Tagged , , , | Leave a comment